Att anlita en familjejurist

När man anlitar en jurist måste man vara beredd på att det kan komma att innebära en kostnad. Det finns dock flera olika sätt att få hjälp med kostnaden

Motparten betalar

Vid en tvist inför domstol är huvudregeln att den part som förlorar målet ska ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Det innebär att du kan få kostnaden att anlita en jurist ersatt av motparten om du vinner.

Detta gäller dock inte för flera vanliga familjerättsliga tvister. I vårdnadstvister är huvudregeln att vardera parten bär sin rättegångskostnad. När en fråga måste avgöras vid dom, såsom till exempel äktenskapsskillnad, kan domstolen bestämma att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

Om motparten på något sätt orsakat en onödig rättegång eller saboterat rättegången så kan domstolen dock bestämma att motparten ska bära hela din rättegångskostnad eller delar av den.

Rättsskydd

Om du inte vinner målet eller om huvudregeln inte är tillämplig kan du få ersättning via rättsskyddet i din hemförsäkring. Exakt vilka kostnader som täcks framgår av dina försäkringsvillkor, men ofta finns det flera begränsningar när det gäller familjerättsliga mål.

När det gäller arvstvister täcks oftast inte kostnader som uppkommit innan talan har väckts i domstol. Ofta omfattar rättsskyddet inte tvister med någon som du är eller har varit gift eller sambo med. Vårdnadstvister omfattas dock ofta om det gått mer än ett år sedan äktenskapet eller samboskapet upphört.

Sedan finns det ofta också begräsningar när det gäller hur stor andel av kostnaden som ersätts. Till exempel kan det finnas bestämmelser om tjugo procent i självrisk eller om att bara en viss timersättning eller ett visst maxbelopp ersätts.

Rättshjälp

Om du inte får ersättning av motparten eller försäkringsbolaget kan du som privatperson i vissa fall få ersättning från staten genom så kallad rättshjälp. Villkoren för att få rättshjälp är framför allt att du har en inkomst under 260 000 kronor per år. Beroende på hur stor inkomst du har får du betala en rättshjälpsavgift.

Rättsakutens arvode

Om inget annat avtalas så arbetar Rättsakuten på löpande räkning med en timtaxa om 2 500 kronor inklusive mervärdesskatt för privatpersoner. All tid för ett uppdrag debiteras och för varje påbörjad timme debiteras minst en halvtimme.

Om du inte får full ersättning för Rättsakutens arvode av motparten, försäkringsbolaget eller staten, så måste du betala mellanskillnaden själv.

Om du vill kan Rättsakuten göra en uppskattning av arvodet. Under vissa omständigheter är det också möjligt att till exempel avtala om ett takarvode eller ett fast arvode.

Tveka inte att kontakta oss om du undrar vad det skulle kosta dig att anlita en familjejurist.

Kontakta oss idag för konsultation