Bodelning

Arrende

Arrende är upplåtelse av jord till nyttjande mot ersättning. Den som har nyttjanderätt till jorden kallas arrendator. Rättsakutens fastighetsjurister i Stockholm  hjälper dig om du är i en tvist om arrende eller om du ska ingå ett arrendeavtal.

Olika typer av arrende

Enligt jordabalken finns det fyra typer av arrende, nämligen jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende eller lägenhetsarrende.

  • Jordbruksarrende är när jord upplåts till brukande.
  • Bostadsarrende är när jord upplåts för annat ändamål än brukande och arrendatorn har rätt att uppföra eller bibehålla ett bostadshus på arrendestället.
  • Anläggningsarrende är när jord upplåts för annat ändamål än brukande och arrendatorn har rätt att för förvärvsverksamhet uppföra eller bibehålla byggnad på arrendestället.
  • Lägenhetsarrende är när jord upplåts för annat ändamål än brukande och det inte är fråga om bostadsarrende eller anläggningsarrende

Arrendetiden

Parterna ska komma överens om att ett arrende gäller viss tid eller under arrendatorns livstid. Har parterna inte kommit överens om arrendetid gäller arrendet som huvudregel i fem år. Om parterna avtalar om jordbruksarrende för kortare tid än ett år krävs uppsägning för att arrendet ska upphöra. Om parterna avtalar om bostadsarrende för kortare tid än fem år krävs arrendenämndens godkännande. Om parterna avtalar om anläggningsarrende för kortare tid än ett år ska det istället anses vara ett lägenhetsarrende.

Arrendeavgiften

Parterna ska komma överens om en arrendeavgift vilken som huvudregel ska betalas senast tre månader före varje arrendeårs utgång. Arrendatorn har rätt till skälig nedsättning av arrendeavgiften bland annat

  • om fastighetsägaren har uppgivit att arrendeställets ägor är större än den är,
  • om arrendeställets ägor minskas eller försämras genom vattenflöde, jordras eller annan sådan händelse om arrendatorn inte vållat skadan eller
  • om någon del av arrendestället frångår arrendatorn på grund av till exempel att annat förvärv äger företräde.

Uppsägning av arrende

Ett arrende kan sägas upp på grund av att arrenderätten är förverkad eller på annan grund. Skillnaden ligger främst i arrendatorns rätt till förlängning och uppsägningstiden. Vid arrende som är upplåtet för arrendatorns livstid kan arrendatorns maka i vissa fall ha rätt att inträda som arrendator.

En uppsägning av ett arrende ska vara skriftlig om inte arrendatorn lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen.

Ta gärna kontakt med oss på Rättsakuten så tar våra fastighetsrättsjurister hand om ditt ärende om du skall ingå ett arrendeavtal eller är i tvist om ett arrende.

Kontakta oss idag för konsultation