Allmänna villkor

Dessa villkor gäller Rättsakuten AB (Ekonomie doktor Fredrik Jörgensen Rättsakuten AB med reg.nr 559078-2131) som är en juristbyrå med kontor på Valhallavägen 128, 114 44 Stockholm. Postadressen är Box 4027, 10261 Stockholm.

Rättsakuten AB är ett politiskt och religiöst oberoende konsultbolag. Vi välkomnar alla klienter oavsett härkomst eller religion. Vi har rätt att representera privata klienter i egenskap av, bland andra, rättshjälpsbiträde, målsägandebiträde, svarandeombud eller kärandeombud. Vi åtar oss uppdrag för privatpersoner som boutredningsman, och för organisationer som svarandeombud eller kärandeombud över hela landet.

Vår huvudkompetens är svensk rätt, men vi kan hjälpa klienter även i främmande jurisdiktioner, eller i Sverige med utländsk rätt med biträde av kompetent juridiskt ombud från aktuell jurisdiktion.

Rättsakutens mål

Rättsakutens mål är att erbjuda kunden bästa möjliga hjälp som juridiskt ombud i tvistemål, brottmål och familjerätt samt med ekonomiska spörsmål.

Vår arbetsmetodik

Rättsakuten anpassar sin arbetsmetod efter klienten och rättsproblemet som står f��r handen i syfte att erbjuda den mest ändamålsenliga konsulttjänster för kunden.

Vi väljer den bästa laguppställningen för varje uppdrag. Under uppdragets gång kan förändringar komma att äga rum beroende på en kombination av vad som är lämpligast och om uppdragets omfattning utökas, eller ändrar karaktär på annat sätt.

Dessa villkor gäller alla medarbetare på Rättsakuten.

Villkorsändringar

Alla uppdrag som Rättsakuten har antagit är föremål för dessa allmänna villkor. Ändringar kan göras, det är alltid den senaste och aktuella versionen som finns på hemsidan.

Identifiering

Enligt lag måste Rättsakuten för vissa uppdrag kontrollera sina klienters identitet och ägarförhållanden samt informera Rättsakuten om syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Rättsakuten kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende Er och annan person som för Er räkning är involverad i uppdraget. För en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver liksom redovisning av varifrån medel och andra tillgångar kommer. Rättsakuten kan även komma att inhämta information från externa källor för att verifiera den information som lämnas till oss.

Rättsakuten är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Rättsakuten är också förhindrad enligt lag att underrätta Er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är Rättsakuten skyldig att avböja eller frånträda uppdraget.

När Ni anlitar Rättsakuten anses Ni ha samtyckt till att Rättsakuten behandlar Era personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt. Rättsakuten  behöver som regel även behandla Era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter f��r samma ändamål och Ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling.

Vidare i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) – PUL – informeras Ni om att Era personuppgifter kommer att behandlas i Rättsakutens ärenderegister. Rättsakuten ansvarar för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Ändamålet med databehandlingen är i enlighet med fullmakten som ges Rättsakuten . Rättsakuten hanterar ärendet under sekretess. Ni har rätt att en gång per år få ta del av de databehandlade personuppgifter som finns registrerade om Er. Ni har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras. Ansökan om information och rättelse skall vara skriftliga och ställda till Rättsakuten.

Om Ni har frågor om personuppgiftsbehandlingen ber vi Er att kontakta Fredrik Jörgensen.

I samband med att Ni anlitar Rättsakuten ger Ni Rättsakuten även rätt att i förekommande fall begära kreditupplysning eller motsvarande gällande Er respektive eventuell motpart till Er.

När Rättsakuten tillhandahåller tjänster momsfritt till en klient i annat land inom EU:s momsområde, d.v.s. när Rättsakuten inte är skyldig att debitera svensk mervärdesskatt, är Rättsakuten enligt lag skyldig att till Skatteverket ange klientens VAT-nummer och värdet på de tillhandahållna tjänsterna i en periodisk sammanställning. Om Ni motsätter er att Rättsakuten gör det är Rättsakuten förhindrad att biträda Er.

Marknadsmissbruksdirektivet enligt EG

Rättsakuten förväntar sig att Ni underrättar Rättsakuten när Ni vill att Rättsakuten upprättar och för en insiderförteckning för att Ni skall kunna uppfylla Era förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/EG) och underliggande regler (gemensamt ”MAR”). Om Ni begär ett exemplar av insiderförteckningen kommer Rättsakuten att överlämna den till Er så snart som möjligt efter begäran om sådan görs inom fem år och en dag efter det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger Er att hålla insiderförteckningen konfidentiell och att endast använda den för att uppfylla era förpliktelser enligt MAR. 

Immateriella rättigheter och marknadsföring

Rättsakuten äger upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som Rättsakuten skapar i ett uppdrag. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram.

Om Rättsakuten inte har avtalat om annat kommer Rättsakuten att sända alla originalhandlingar till Er när uppdraget har avslutats. Rättsakuten kommer att behålla kopior av dokument för Rättsakutens egen arkivering. När en viss transaktion har blivit allmänt känd kan Rättsakuten komma att informera om Rättsakutens uppdrag för Er i Rättsakutens marknadsföringsmaterial och på Rättsakutens webbplats. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. Om Rättsakuten har anledning anta, att Ni kommer att reagera negativt kommer Rättsakuten att begära Ert medgivande innan Rättsakuten lämnar någon information om Ert uppdrag.

De skrivelser, meddelanden och promemorior Rättsakuten tar fram åt Er får Ni bara använda för eget bruk. Ni får inte sprida dem till andra utan Rättsakutens skriftliga medgivande.

Arvoden och kostnader

På er begäran kommer Rättsakuten att i början av ett uppdrag förse Er med en uppskattning av arvodet. Beroende på uppdragets natur kan vi också avtala om en budget, fast pris eller annat arvodesarrangemang. Alla arvodesbelopp anges exklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Rättsakutens arvoderingsmodeller är 1) timarvode 2) provision 3) fast arvode. Om inget annat avtalas med klienten är det timarvode som gäller.

Rättsakuten kan på kundens begäran göra en uppskattning av arvodet och kostnaderna för uppdraget. Under vissa omständigheter kan ett takarvode eller särskilt arrangemang, t.ex. en kombination av arvoderingsmodellerna 1–3 ovan.

Arvodets storlek beror främst på nedlagd tid, graden av specialistkunskap för att lösa uppdraget, uppdragets värde, det slutliga resultatet samt eventuella risker som bolaget och dess personal utsätts för, den tidspress som gällt för uppdraget samt, arbete utanför ordinarie arbetstid, på helger och under semestertider.

Kostnader för stämningsansökningar och andra avgifter till domstolen lägger Rättsakuten oftast ut för och debiterar på faktura. Vi kan be om förskott eller skicka er en faktura för betalning.

Priser för juridisk rådgivning

Rättsakutens timtaxa är 3000 kr exklusive moms för företag.

Rättsakutens timtaxa är 2500 kr inklusive moms för privatpersoner.

För varje påbörjad timme debiteras minst en halvtimme.

All tid för ett uppdrag debiteras.

Rättshjälp

Rättsakuten kan söka rättsskydd för privatpersoner. Rättshjälpsavgiften beräknas utifrån sökandens ekonomiska förutsättningar som inkomst, skulder, kapital, försörjningsplikt osv. Rättshjälpsavgiften varierar från 2 till 40 % av det totala beloppet som tvisten uppgår till. Timkostnadsnormen för 2019 är 1 380 kr exklusive moms.

Rättsskydd

Rättsakuten kan söka rättsskydd för företag och privatpersoner. Om du beviljas rättsskydd betalas mellanskillnaden mellan vårt arvode och det som ersätts av försäkringsbolaget. Vanligtvis är självrisken 20 % av den del som ersätts av rättsskyddet.

Fakturering

Om inget annat avtalas i början av uppdraget kommer fakturering ske månadsvis.

Vi kan ställa en ”a conto” faktura som utgör förskottsbetalning mot vilken löpande arvode och kostnader dras av månadsvis.

Företag och organisationer faktureras normalt med 10 dagars betalning efter fakturadatum.

Privatpersoner faktureras normalt med 30 dagars betalning efter fakturadatum.

Fakturor som ställts ut av Rättsakuten kommer att debiteras dröjsmålsränta på för sent betalade belopp från förfallodagen till datum för betalning efter en räntesats om fem procent per månad utöver referensränta.

Klientkontroll och information

Rättsakuten kan vara förpliktigade enligt lag att känna sina kunder vilket innebär att vi måste lära känna våra kunders rätta identitet och hur ägandeförhållanden ligger till i bolag vi företräder.

Rådgivning

Rådgivningen är avsedd för det enskilda uppdraget – enligt de uppgifter och instruktioner som ni har gett oss. Det innebär att råden inte kan anpassas efter andra uppdrag eller förhållanden än vilket det lämnades för. Råden vi har givit vid en viss tidpunkt kommer vi inte att uppdatera enligt ändringar i rättsläget, om inget annat överenskommits.

Vi kan lämna råd i vår egen jurisdiktion, samt Europarätt. Vi bidrar gärna med att hitta juridisk expertis från andra jurisdiktioner.

Ansvarsbegränsning

Rättsakutens ansvar för ren förmögenhetsskada som Ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar arvodet för uppdraget dock max två miljoner kronor.

Rättsakutens ansvar för Er skada skall reduceras med alla belopp som kan erhållas av en försäkring.

Rättsakuten har inget ansvar gentemot tredje man som baseras på er användning av råd eller dokument från Rättsakuten.

Rättsakuten kan inte ansvara för att fastställda tidpunkter hålls på grund av omständigheter utanför vår kontroll.

Om vi, på Er begäran, avtalar att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller dokument som lämnats av oss ska detta inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar och vi ska endast vara ansvariga gentemot sådan tredje man i den utsträckning som vi är ansvariga gentemot Er.

Vid skatterådgivning omfattar vårt ansvar inte skatter som Ni ska betala om det inte vid tidpunkten för vår rådgivning stod klart att Ni kunde ha nått Era affärsmål genom att tillämpa en alternativ struktur eller metod utan extra kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa skatter.

Samarbete med andra rådgivare

Om vi rekommenderar, anlitar, eller instruerar andra rådgivare, utanför Rättsakuten, skall de inte anses som en del av Rättsakuten. Vi tar inget ansvar för de råd som de ger till er, om vi inte har avtalat något annat.

Kommunikation

Kommunikation med klienter och tredje part sker genom epost, telefon och andra elektroniska medel.

När ni skickar epost till Rättsakuten, vänligen se till att de har kommit fram, via telefon, för det fall att mejlet har fastnat i något av filtren.

Immateriella rättigheter och sekretess

Rättsakuten har upphovsrätt till materialet vi producerar för våra klienter, men ni har rätt att använda materialet för det avsedda ändamålet.

Rättsakuten skyddar den information som ni lämnar till oss.

Efter avklarat uppdrag kan vi komma att använda materialet i marknadsföringssyfte.

Om vi samarbetar med andra rådgivare har vi rätt att lämna ut information som vi anser vara relevanta för rådgivaren för att kunna utföra tjänster för Er.

Förfarandet vid klagomål och krav mot oss

Rättsakutens mål är att ni ska vara nöjd med våra tjänster och att vi når, eller helst överträffar Era förväntningar. Om ni har klagomål eller är missnöjda ber vi Er att omedelbart meddela Rättsakuten så vi kan undersöka och besvara Era frågor. Om Ni av något skäl är missnöjd med Rättsakutens tjänster och vill framställa klagomål, ber Rättsakutens Er att meddela Rättsakuten detta så snart som möjligt. Efter en reklamation eller anmärkning skall Möllers Juridik alltid beredas tillfälle, att inom skälig tid och, om möjligt, avhjälpa fel eller brist, innan krav på ersättning kan begäras av Er.  Krav skall, för att vara giltigt, framställas senast 365 dagar (12 månader) efter det senare av: – dagen för Rättsakutens sista faktura eller senaste delfaktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig alternativt – dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller borde ha blivit kända för Er.

Om Ert krav mot Rättsakuten baseras på tredje mans, eller annan myndighets krav mot Er skall Rättsakutens ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för Er räkning under förutsättning att Rättsakutens håller Er skadeslös. Om Ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan Rättsakutens samtycke, skall Rättsakutens inte ha något ansvar för kravet. Om Ni ersätts av Rättsakuten för något krav skall Ni, som villkor för Rättsakutens ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man till Rättsakuten eller till Rättsakutens försäkringsgivare.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Rättsakutens uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt. Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Utan hinder av vad som anges i denna punkt har Rättsakutens alltid rätt att välja att väcka talan mot Er om förfallna fordringar vid allmän domstol eller ansöka om betalningsföreläggande.

Många av ovanstående villkor kommer aldrig att beröra ett eventuellt uppdrag, då vi kommer att sköta våra åtaganden i varje enskilt uppdrag till Er till fullo. Vi är även av den uppfattningen att ni kommer att göra detsamma.