Fordringsrätt

Fordringsrätt och fordringstvist är någonting som vi på Rättsakuten kan hjälpa dig med. Oavsett om tvisten är med ett företag, en myndighet eller en privatperson. En fordringstvist kan t.ex. handla om att du har fått ett krav från en privatperson eller ett företag som du inte anser är korrekt eller att du behöver hjälp med att driva in utestående fordringar i form av obetalda fakturor.

En sammanfattning av fordringsrätt / fordringsrätten

Rättsområdet som behandlar fordringar kallas kanske föga förvånande för fordringsrätt.

Fordringsrätten beskriver ett fordringsförhållande mellan minst två personer:

  • En borgenär
  • En gäldenär

Det finns regler kring fordringars uppkomst, innehåll och upphörande.

De vanligaste frågorna inom fordringsrätt / fordringsrätten

Några av de vanligaste frågorna inom fordringsrätten är t.ex. om en fordran har uppstått, och i sådana fall på vilken grund (t.ex. avtal, skadegörande handling, obehörig vinst, m.m.), vad fordringen innehåller är (vad som ska presteras), vem som skall prestera (gäldenären), till vem prestation skall ske (borgenären), och under vilka förutsättningar en fordran kan upphöra (preskription).

Den rättsliga grunden för fordringsanspråket kan vara avtal, lag, rättspraxis eller sedvanerätt. Arbetet med fordringsrätt handlar ofta om att bedöma om en fordran har uppstått eller inte. Och i sådana fall, på vilken grund?

En annan fråga är om fordran är rätt beräknad.

Litet Fordringslexikon: Fordran, gäldenär och borgenär

Fordran
Fordran är en förpliktelse eller ett rättsligt bindande anspråk från en individuellt bestämd person (juridisk person eller privatperson) riktat mot en annan individuellt bestämd person (juridisk eller privat). Fordringsrätten beskriver ett rättsligt förpliktande fordringsförhållande mellan två eller flera personer, en borgenär, även kallad fordringshavare och en gäldenär. Fordringsrätten behandlar fordringsanspråket, ett rättsligt förpliktigande anspråk på en naturaprestation eller en penningprestation.

Gäldenär
En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Skulden ifråga kan bestå inte bara i pengar, utan också t.ex. skyldigheten att lämna över en vara som motparten har köpt (säljaren vid ett köp blir alltså gäldenär på detta sätt).

Beroende på om skulden består i pengar eller i en skyldighet att göra något så talar man om antingen penninggäldenär (pengar) eller naturagäldenär (skyldigheten att göra något).

Den som gäldenären har en skuld till kallas borgenär.

Borgenär
Borgenären är den part som har en fordran mot någon annan (fordringsägaren). Motparten är gäldenär.

Begreppet borgenär bör inte förväxlas med borgensman, som är den som går i borgen för någon annan vid lån. Ordet borgenär är, enligt en undersökning gjord av Skatteverket, svenskans svåraste ord. Endast sju procent kände till ordets rätta betydelse.

Skuldebrev och krediträtt inom fordringsrätt
Två viktiga delområden som rättsområdet innefattar är skuldebrevsrätt och krediträtt.

Ofta har gäldenären och borgenären avtalat om hur och när skulden ska betalas. Det utesluter dock inte alltid att tvister uppstår, speciellt vanligt är det kanske om motfordran föreligger.

Behöver du hjälp med fordringstvist eller frågor som rör fordringsrätt / fordringsrätten?

Du kan kontakta oss på Rättsakuten om du t.ex. skall framställa en fordran, skall upprätta skuldebrev eller har fått en felaktig fordran, ett felaktigt krav ställt på dig. En vanligt typ av krav är betalningsföreläggande från kronofogden. Eller när helst som du skulle behöva vår hjälp i fordringsrättsliga frågor och fordringsrätt.

Relaterade artiklar

Hur kan vi hjälpa till?

Beskriv kortfattat hur vi kan hjälpa dig så återkommer vi snarast.