fbpx

Tillfällig lag för bolagsstämma med anledning av coronaviruset

28 april, 2020|

Riksdagen har antagit regeringens förslag om undantag från regler för att kunna genomföra bolagsstämma och föreningsstämma med anledning av coronaviruset   Riksdagen beslutade att ny tillfällig lag ska tillämpas för att underlätta genomförande av bolagsstämma Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolagsstämma och föreningsstämma. Den nya [...]

Fastighetsköp med villkor om köpebrev måste hävas vid utebliven betalning

24 april, 2020|

När en köpehandling avseende en fastighet innehåller ett villkor om att köpebrev ska upprättas, så återgår köpet enligt Högsta domstolen inte automatiskt om köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen. Ett sådant villkor utgör inte ett återgångsvillkor utan ett hävningsförbehåll. Först efter att säljaren skickat en hävningsförklaring återgår köpet. Foto av [...]

Dödsbo får betala 725 000 kronor på grund av en generalfullmakt

17 april, 2020|

Den avlidne hade kort tid före sin död lämnat en generalfullmakt och lång tid efter fullmaktsgivarens död hade den fullmäktige betalat kostnader om 725 000 kronor. Högsta domstolen finner att en fullmakt gäller efter fullmaktsgivarens död utom i rena undantagsfall där fullmakten förlorat sin mening i och med dödsfallet. Därför kan dödsboet inte få [...]

Undantagstillståndsliknande lagstiftning i smittskyddslagen

14 april, 2020|

Lagrådsremissen ”Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 innehåller två meningar som ger regeringen extraordinära befogenheter i fredstid. Lagrådsremissen sammanfattas i dessa två meningar nedan: förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska för-hållanden, om det [...]

Lathund för avtalsskrivande: åtta saker att tänka på när du skriver avtal

13 april, 2020|

Syftet med avtal är att skapa förutsägbarhet i utbytet av varor och tjänster.  Ett avtal kan aldrig bli komplett, det går inte förutse alla möjliga händelser som kan inträffa för parterna eller utom parternas kontroll.  Med rätta kunskaper om avtalsskrivande kan du maximera dina intäkter och minimera riskerna i varje transaktion.  När du tillämpa alla [...]

Lathund: Om din kund eller leverantör åberopar force majeure

13 april, 2020|

Som företagare kan du hamna i en situation där din kund eller leverantör åberopar force majeure gentemot ditt företag. Nedan följer en praktisk lathund för hur du ska agera Leverantörer som åberopar force majeure önskar att hållas skadeståndslösa gentemot er. Lathund Kontrollera omständigheterna som åberopas av kunden eller leverantören om de är force [...]

Lathund om ditt bolag behöver åberopa force majeure.

13 april, 2020|

Force majereure kan innebära att varor inte produceras och leveranser inte kommer fram. What should you do if your company has to invoke force majeure against the supplier or customer? As an entrepreneur, you deliver either goods or services. You may be exposed to your supplier not delivering under contract or you [...]

Smittskyddslagen och Coronaviruset

13 april, 2020|

Smittskyddslagen är en lag i Sverige vars mål är att tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. Smittsamma sjukdomar avses vara alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor. Smittskyddslagen (SmittskL) innehåller bland annat bestämmelser om anmälningsplikt och smittskyddsåtgärder - vissa sjukdomar är så allvarliga och/eller smittsamma att det finns anmälningsplikt. [...]

Arbetstagarens rättigheter i samband med Coronaviruset / Covid-19

10 april, 2020|

Coronaviruset påverkar hela samhället och många arbetsplatser har påverkats på många olika sätt. Med anledning av det nya Coronaviruset vill du som arbetstagare veta vilka rättigheter du har gentemot din arbetsgivare. Har du rätt att stanna hemma om du är rädd för att bli smittad på jobbet? Nej, du har inte rätt att vara hemma [...]

Arbetsgivares skyldigheter mot arbetstagare i relation till Coronaviruset

10 april, 2020|

Coronavirusets spridning skapar oroligheter och svårigheter för både arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar enligt arbetsmiljölagen och du är skyldig att hålla arbetsmiljön sund och säker. Lathund för arbetsgivares ansvar Det är viktigt att du som arbetsgivare vet vilka åtgärder du ska vidta i situationer som utbrottet av Coronaviruset. För att [...]